تدوین معماري کلان و نقشه راه تحول سازمانی

تاریخ پایان: 1397/02/25

 • مشخصات
 • شرایط
 • حمایت‌ها
 • فایل‌های پیوست
 • پیام‌ها

عناوین


رشته تحصیلی
 • مهندسی کامپیوتر
سایر شرایط
 • سابقه انجام فعاليت هاي پژوهشي توسط پيشنهاد دهنده مرتبط با موضوع پروژه پيشنهادي براي بنگاههاي مخابراتي
 • موافقت قطعي انجام فعاليتهاي پژوهشي صادر شده توسط وزارت عتف يا معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
 • تسلط بر ابعاد و جوانب پروژه
 • تكميل فرم پيشنهاد پروژه
سایر حمایت‌ها
 • پس از بررسی پروپوزال، نوع و مبلغ حمایت تعیین می شود