آینده پژوهی و آینده نگاری استراتژي و توسعه كسب وكارشرکت ارتباطات زیرساخت

تاریخ پایان: 1397/04/10

 • مشخصات
 • شرایط
 • حمایت‌ها
 • فایل‌های پیوست
 • پیام‌ها

عناوین


رشته تحصیلی
 • علوم اقتصادی
 • مهندسی برق
 • همه رشته‌ها
سایر شرایط
 • تسلط بر ابعاد و جوانب پروژه
 • سابقه انجام فعاليت هاي پژوهشي توسط پيشنهاد دهنده مرتبط با موضوع پروژه پيشنهادي
 • موافقت قطعي انجام فعاليتهاي پژوهشي صادر شده توسط وزارت عتف يا معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
 • تكميل فرم پيشنهاد پروژه
سایر حمایت‌ها
 • پس از بررسی پروپوزال، نوع و مبلغ حمایت تعیین می شود