بررسی تجارب جهانی در خصوص الگوهای نظارت بر تأسیسات و خدمات گردشگری و ارائه الگوی مناسب برای کشور

تاریخ پایان: 1398/11/30

  • مشخصات
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها