تهیه و تدوین و چاپ واژه نامه مصور اموال منقول تاریخی- فرهنگی (یکسان سازی اصطلاحات رایج در حوزه اموال منقول تاریخی- فرهنگی شامل نام انواع ظروف و ....)

تاریخ پایان: 1398/11/30

  • مشخصات
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها