فراخوان پژوهشی شرکت گاز استان زنجان

تاریخ پایان: 1396/04/31

  • مشخصات
  • شرایط
  • حمایت‌ها
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین

  • بررسی عملی کالیبراسیون کنتورهای توربینی بین شرایط محیطی و ایستگاهی
  • بازنگری فرمولهای محاسباتی حفاظت كاتدي جهت بهینه سازی فواصل بسترهای آندی سامانه های حفاظت کاتدی از خطوط لوله گاز از منظر تداخل حفاظت کاتدی با توجه به شرایط اقلیمی استان زنجان