آسیب‌شناسی دلایل عدم استقبال سرمایه‌کذاران داخلی در تأمین منابع مالی و اجراء طرح‌های فصل منابع آب و ارائه راهکار

تاریخ پایان: 1396/08/15

  • مشخصات
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین

  • آسیب‌شناسی دلایل عدم استقبال سرمایه‌کذاران داخلی در تأمین منابع مالی و اجراء طرح‌های فصل منابع آب و ارائه راهکار