بررسی علل عدم اجرای بموقع پروژه ها وتحمیل بارمالی آنها ( ناشی ازتمدید پیمان ، تغییر مقادیر ، کارهای تکمیلی ) و پیشنهاد راهکارهای عملی رفع مشکل

تاریخ پایان: 1396/09/30

  • مشخصات
  • شرایط
  • حمایت‌ها
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین

  • بررسی علل عدم اجرای بموقع پروژه ها وتحمیل بارمالی آنها ( ناشی ازتمدید پیمان ، تغییر مقادیر ، کارهای تکمیلی ) و پیشنهاد راهکارهای عملی رفع مشکل