بررسی ناهنجاریهای ژئوتکنیکی سازه سدها وارائه راهکارهای مناسب علاج بخشی به منظور ترمیم و بهسازی ( مطالعه موردی سد شاه قاسم )

تاریخ پایان: 1396/09/30

  • مشخصات
  • شرایط
  • حمایت‌ها
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین

  • بررسی ناهنجاریهای ژئوتکنیکی سازه سدها وارائه راهکارهای مناسب علاج بخشی به منظور ترمیم و بهسازی ( مطالعه موردی سد شاه قاسم )