• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  سلیمه
:  افراسیابی
:  زن
:  salimehafrasiabi@gmail.com
نشانی: ایران ، فارس
:  سلیمه
:  افراسیابی
:  زن
:  salimehafrasiabi@gmail.com
نشانی: ایران ، فارس

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • تاریخ
  • تاریخ جهان
  • مطالعات منطقه ای
  • تاریخ ایران