• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  محمد
:  میناوند
:  مرد
:  minavandm@gmail.com
نشانی: ،
:  محمد
:  میناوند
:  مرد
:  minavandm@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی (میان رشته ای)
  • روزنامه نگاری و مطبوعات
  • روابط بین الملل
  • ارتباط شناسی (علوم اجتماعی)، علوم ارتباطات