• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  سامان
:  شجاعي راد
:  مرد
:  sami.shojaei@chmail.ir
نشانی: ایران ، خوزستان
:  سامان
:  شجاعي راد
:  مرد
:  sami.shojaei@chmail.ir
نشانی: ایران ، خوزستان

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه