• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  نسرین
:  بیگ زاده
:  زن
:  nasrin_bz@yahoo.com
نشانی: ،
:  نسرین
:  بیگ زاده
:  زن
:  nasrin_bz@yahoo.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • تجارت الکترونیک
  • برنامه ریزی استراتژیک
  • مدیریت استراتژیک
  • ارزیابی عملکرد