• مشخصات
 • پیشنهادیه‌ها
 • مشخصات تحصیلی
 • پژوهش‌ها
 • موضوع‌های مورد علاقه
:  حامد
:  حسین زاده
:  مرد
:  hosseinzadeh1989@gmail.com
نشانی: ،
:  حامد
:  حسین زاده
:  مرد
:  hosseinzadeh1989@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

 • مطالعات فرهنگی
 • مطالعات زنان
 • مطالعات خانواده
 • مسایل اجتماعی
 • قوم شناسی
 • مطالعات خانواده
 • مسایل اجتماعی
 • مردم شناسی
 • علوم سیاسی
 • علوم اجتماعی (میان رشته ای)
 • روانشناسی تربیتی
 • روابط بین الملل
 • جمعیت شناسی
 • اوقات فراغت، سرگرمی، ورزش، گردشگری و هتلداری
 • ارتباط شناسی (علوم اجتماعی)، علوم ارتباطات
 • تاریخ و فلسفه علم
 • جامعه شناسی
 • ارتباط شناسی (علوم اجتماعی)، علوم ارتباطات
 • اوقات فراغت، سرگرمی، ورزش، گردشگری و هتلداری
 • آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی
 • امور اداری