• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  علی
:  پورزال
:  مرد
:  ali.poorzal@gmail.com
نشانی: ایران ، فارس
:  علی
:  پورزال
:  مرد
:  ali.poorzal@gmail.com
نشانی: ایران ، فارس

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • معماری
  • مطالعات شهری
  • اوقات فراغت، سرگرمی، ورزش، گردشگری و هتلداری
  • مرمت و احیای بافتهای تاریخی
  • شهرسازی