• مشخصات
 • پیشنهادیه‌ها
 • مشخصات تحصیلی
 • پژوهش‌ها
 • موضوع‌های مورد علاقه
:  فرید
:  اشرافی
:  مرد
:  faridash_93@yahoo.com
نشانی: ،
:  فرید
:  اشرافی
:  مرد
:  faridash_93@yahoo.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

 • mobileGis
 • شهرسازی
 • WebGis
 • توسعه نرم افزار
 • سنجش از دور
 • سیستم اطلاعات مکانی
 • نقشه برداری
 • مطالعات شهری
 • حمل و نقل
 • جغرافیا