• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  صحت
:  آیبد
:  مرد
:  s_i1354@yahoo.com
نشانی: ایران ، ایلام
:  صحت
:  آیبد
:  مرد
:  s_i1354@yahoo.com
نشانی: ایران ، ایلام

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • روانپزشکی
  • روانشناسی ، روانکاوی
  • روانشناسی بالینی