• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  محمد
:  امینی فارسانی
:  مرد
:  Mohammad_farsani@yahoo.com
:  محمد
:  امینی فارسانی
:  مرد
:  Mohammad_farsani@yahoo.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه