• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  سیامک
:  برخرداری سومار
:  مرد
:  Siamak.barkhordari.s1364@gmail.com
:  سیامک
:  برخرداری سومار
:  مرد
:  Siamak.barkhordari.s1364@gmail.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه