• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  زهرا
:  جمالی
:  زن
:  zahrajamali2020@yahoo.com
نشانی: ،
:  زهرا
:  جمالی
:  زن
:  zahrajamali2020@yahoo.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • حسابداری
  • بازرگانی و امور مالی
  • امور اداری