• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  جواد
:  قانع
:  مرد
:  javadg19@gmail.com
نشانی: ایران ، یزد
:  جواد
:  قانع
:  مرد
:  javadg19@gmail.com
نشانی: ایران ، یزد

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • اقتصاد
  • خاکشناسی
  • اقتصاد کشاورزی، سیاستگذاری کشاورزی
  • کشاورزی، عمومی و میان رشته ای
  • اوقات فراغت، سرگرمی، ورزش، گردشگری و هتلداری
  • برنامه ریزی و توسعه