• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  ابوذر
:  خیری
:  مرد
:  abouzarkheiri.1360@gmile.com
:  ابوذر
:  خیری
:  مرد
:  abouzarkheiri.1360@gmile.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه