• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  نجم الدین
:  یزدی
:  مرد
:  najmoddin.yazdi@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران
:  نجم الدین
:  یزدی
:  مرد
:  najmoddin.yazdi@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • مدیریت