• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  زهرا
:  خدادوست
:  زن
:  khodadoust92@gmail.com
نشانی: ،
:  زهرا
:  خدادوست
:  زن
:  khodadoust92@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • برنامه ریزی و توسعه
  • اقتصاد