• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  ژیلا
:  نصوری گزنی
:  زن
:  Zh_nasouri@yahoo.com
نشانی: ایران ، آذربایجان شرقی
:  ژیلا
:  نصوری گزنی
:  زن
:  Zh_nasouri@yahoo.com
نشانی: ایران ، آذربایجان شرقی

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • بهداشت عمومی، محیطی و حرفه ای
  • انرژی و سوخت
  • مطالعات محیطی
  • اوقات فراغت، سرگرمی، ورزش، گردشگری و هتلداری
  • آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی
  • مهندسی محیط زیست