• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  مصطفی
:  آصفی
:  مرد
:  asefi@outlook.com
نشانی: ایران ، همدان
:  مصطفی
:  آصفی
:  مرد
:  asefi@outlook.com
نشانی: ایران ، همدان

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • علوم کامپیوتر،‌مهندسی نرم افزار
  • علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی
  • علوم زمین (میان رشته ای)