• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  مرتضي
:  پاداش هوشيار
:  مرد
:  mortezaph@chmail.ir
نشانی: ایران ، مازندران
:  مرتضي
:  پاداش هوشيار
:  مرد
:  mortezaph@chmail.ir
نشانی: ایران ، مازندران

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه