• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  ایوب
:  شیخی
:  مرد
:  sheikhy.A@UK.AC.IR
نشانی: ،
:  ایوب
:  شیخی
:  مرد
:  sheikhy.A@UK.AC.IR
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه