• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  علیرضا
:  اسبقی
:  مرد
:  alirezaasbaghi70@gmail.com
:  علیرضا
:  اسبقی
:  مرد
:  alirezaasbaghi70@gmail.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه