• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  سارا
:  نظیفی فرد
:  زن
:  s.nazifi@ut.ac.ir
:  سارا
:  نظیفی فرد
:  زن
:  s.nazifi@ut.ac.ir

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه