• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  امیرحسین
:  نخجوانی
:  مرد
:  nakhjavani91@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران
:  امیرحسین
:  نخجوانی
:  مرد
:  nakhjavani91@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • سینما (کارگردانی)
  • سینما (فیلمنامه نویسی)