• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  امیر
:  حسنوندی
:  مرد
:  amirhasanvandi1@gmail.com
نشانی: ایران ، اصفهان
:  امیر
:  حسنوندی
:  مرد
:  amirhasanvandi1@gmail.com
نشانی: ایران ، اصفهان

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • بازرگانی و امور مالی
  • اوقات فراغت، سرگرمی، ورزش، گردشگری و هتلداری