• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  بابک
:  رضایی
:  مرد
:  bbkrze@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران
:  بابک
:  رضایی
:  مرد
:  bbkrze@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • علوم کامپیوتر، سیستمهای اطلاعاتی
  • علوم کامپیوتر،‌کاربردهای میان رشته ای
  • علوم کامپیوتر،‌مهندسی نرم افزار