• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  غلامحسین
:  رادمرد قدیری
:  مرد
:  info.dbrfk@gmail.com
نشانی: ،
:  غلامحسین
:  رادمرد قدیری
:  مرد
:  info.dbrfk@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • مدیریت
  • کسب و کار ، بازرگانی
  • بازرگانی و امور مالی
  • امور اداری