• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  سروش
:  صفرزاده
:  مرد
:  so.safarzade88@yahoo.com
نشانی: ایران ، خراسان رضوی
:  سروش
:  صفرزاده
:  مرد
:  so.safarzade88@yahoo.com
نشانی: ایران ، خراسان رضوی

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • انرژی و سوخت
  • برنامه ریزی و توسعه
  • کسب و کار ، بازرگانی
  • مدیریت