• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  حامد
:  فتح تبار
:  مرد
:  hamed.fathtabar@stu.nit.ac.ir
:  حامد
:  فتح تبار
:  مرد
:  hamed.fathtabar@stu.nit.ac.ir

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه