• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  اکبر
:  امینی
:  مرد
:  akbar_amini@live.com
نشانی: ایران ، آذربایجان شرقی
:  اکبر
:  امینی
:  مرد
:  akbar_amini@live.com
نشانی: ایران ، آذربایجان شرقی

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • ریسک بانک
  • مدیریت سرمایه در گردش
  • ریسک اقتصادی
  • ریسک اعتباری
  • حسابهای دریافتنی
  • جک