• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  رامین
:  اجلال
:  مرد
:  ramin.edjlal1359@gmail.com
نشانی: ،
:  رامین
:  اجلال
:  مرد
:  ramin.edjlal1359@gmail.com
نشانی: ،

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه