• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  نسرین
:  بهاری
:  زن
:  nasrin.bahari.88@gmail.com
نشانی: ،
:  نسرین
:  بهاری
:  زن
:  nasrin.bahari.88@gmail.com
نشانی: ،

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • مهندسی برق و الکترونیک
  • مهندسی برق و الکترونیک
  • آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی