• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  مهدي
:  مالمير
:  مرد
:  M.malmir2@gmail.com
نشانی: ایران ، همدان
:  مهدي
:  مالمير
:  مرد
:  M.malmir2@gmail.com
نشانی: ایران ، همدان

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • علوم پلیمر
  • الکتروشیمی
  • شیمی کاربردی
  • شیمی فیزیک