• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  محبوبه
:  محمدی
:  زن
:  m.mohammadi@Tabriziau.ac.ir
:  محبوبه
:  محمدی
:  زن
:  m.mohammadi@Tabriziau.ac.ir

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه