• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  منصور
:  ولیپور جسنلویی
:  مرد
:  man.valipour@gmail.com
نشانی: ایران ، آذربایجان غربی
:  منصور
:  ولیپور جسنلویی
:  مرد
:  man.valipour@gmail.com
نشانی: ایران ، آذربایجان غربی

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه