• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  حمید
:  مهری
:  مرد
:  mehrihamid86@yahoo.com
نشانی: ایران ، آذربایجان شرقی
:  حمید
:  مهری
:  مرد
:  mehrihamid86@yahoo.com
نشانی: ایران ، آذربایجان شرقی

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • مدیریت
  • جرم شناسی، بزهکاری
  • جامعه شناسی
  • حقوق
  • اقتصاد