• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  مهدی
:  شفیع ثانی
:  مرد
:  msh6061@gmail.com
نشانی: ایران ، خراسان رضوی
:  مهدی
:  شفیع ثانی
:  مرد
:  msh6061@gmail.com
نشانی: ایران ، خراسان رضوی

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • مهندسی محیط زیست
  • برنامه ریزی و توسعه
  • مطالعات شهری
  • شهرسازی
  • معماری