• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  حسین
:  مهری
:  مرد
:  h.mehri.88@chmail.ir
نشانی: ،
:  حسین
:  مهری
:  مرد
:  h.mehri.88@chmail.ir
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • اقتصاد
  • برنامه ریزی و توسعه
  • مهندسی برق و الکترونیک