• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  ali
:  tayefeh
:  مرد
:  alitayefeh1@gmail.com
:  ali
:  tayefeh
:  مرد
:  alitayefeh1@gmail.com

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه