• مشخصات
 • پیشنهادیه‌ها
 • مشخصات تحصیلی
 • پژوهش‌ها
 • موضوع‌های مورد علاقه
:  فرشاد
:  مرادی
:  مرد
:  farshadmoradi66@gmail.com
نشانی: ،
:  فرشاد
:  مرادی
:  مرد
:  farshadmoradi66@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

 • مدیریت
 • مطالعات خانواده
 • مطالعات محیطی
 • مطالعات فرهنگی
 • مسایل اجتماعی
 • مدیریت
 • روانشناسی تربیتی
 • جمعیت شناسی
 • جامعه شناسی
 • امور اداری
 • آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی