• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  آیدین
:  زمانلو
:  مرد
:  zamanlolu@modares.ac.ir
:  آیدین
:  زمانلو
:  مرد
:  zamanlolu@modares.ac.ir

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه