• مشخصات
 • پیشنهادیه‌ها
 • مشخصات تحصیلی
 • پژوهش‌ها
 • موضوع‌های مورد علاقه
:  سوران
:  رسولی
:  مرد
:  faraz741@yahoo.com
نشانی: ،
:  سوران
:  رسولی
:  مرد
:  faraz741@yahoo.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

 • روانشناسی کاربردی
 • روانشناسی عمومی و میان رشته ای
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی اجتماعی
 • روانشناسی ، روانکاوی
 • آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی