• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  دکترسیدمحمدرضا
:  موسوی فرد
:  مرد
:  mousavifard136394@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران
:  دکترسیدمحمدرضا
:  موسوی فرد
:  مرد
:  mousavifard136394@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • علوم سیاسی
  • روابط بین الملل
  • حقوق
  • جرم شناسی، بزهکاری