• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  حیدر
:  مهرابی
:  مرد
:  mehrabi.h@ut.ac.ir
:  حیدر
:  مهرابی
:  مرد
:  mehrabi.h@ut.ac.ir

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه